Договор № 08/04/1/0/02810 от 26.05.2016г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Наименование на проекта:  „Презасаждане на 345,536 дка биологична Орехова градина с интродуцирани сортове по иновативна технология, включваща технология на засаждане и реконструкция на съществуващи съоръжения за бора с ерозията –тераси, изграждане на ограда и закупуване на необходимите машини и оборудване“