Амбициозната  програма на дружеството включва развитие и разширение на стопанството,  като в него са заложени иновативни решения в технологията на създаване на насаждението от орех. Предвидената технология за създаване и отглеждане на насаждението е изцяло съобразена с изискванията на биологичното производство съгласно Регламент (ЕИО) № 2092/91 за биологично производство на растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях, както и стандартите за добра фермерска практика.
Земята, производствените процеси и продукция се контролират и сертифицират от „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД  код BG – BIO – 17, който е орган за контрол на биологично производство на земеделски продукти и храни от земеделски произход и е акредитиран от Министерство на земеделието и храните.
Земята, производствените процеси и продукция се контролират и сертифицират от „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД  код BG – BIO – 17, който е орган за контрол на биологично производство на земеделски продукти и храни от земеделски произход и е акредитиран от Министерство на земеделието и храните.
Технологията е разработена в три основни направления – опазване на почвата от ерозия и опазване компонентите на околната среда, като едновременно с това се изградят и високодобивни и рентабилни насаждения. Подбраната техника, машини, оборудване и инвентар е съобразена с нуждите на стопанството и предизвикателствата от демографската криза на страната ни. За целите на биологичното производство, с цел превенция на насажденията и предвиждане на развитието на болестите и неприятелите по тях, отново с иновативна насоченост е закуп на метеорологична станция.

Относно опазването на компонентите на околната среда

Относно опазването на компонентите на околната среда стопанството е заложило изпълнението на Националните стандарти – „Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята“ в област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята“, конкретизирани в З А П О В Е Д № РД09-122 София, 23.02.2015 година на министър ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА, а именно:

Национален стандарт 3.
Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС3.).

Национален стандарт 5.
За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага:
– за обработваеми земи – обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите;

– за трайни насаждения – укрепване на междуредията чрез затревяване частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите.

Национален стандарт 7. Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: – полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел; – съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;